IDarte, Euskadiko Diseinu Eskola publikoa

Kalitate politika

IDartek kalitatea definitu du bere politikaren eta estrategiaren funtsezko zati gisa, eta kalitatean oinarritutako kudeaketa-sistemak hartu ditu erakundearen kudeaketarako erreferentzia-eredu gisa. Funtsezko erreferentea kalitatea kudeatzeko sistema da, UNE-EN ISO 9.001: 2015 arauan oinarrituta.

Zehatzago esanda, gure ikastetxeak kalitatea hartu du jarduteko filosofia gisa, eta honako jarraibide hauekin identifikatzen da:

 1. Ondo egindako lana eta gure jardueren, eskaintzen ditugun zerbitzuen eta lan-prozesuen etengabeko hobekuntza.
 2. Ikasleei, ikastetxeko langileei eta interes-taldeei balioa ematea, haien ahotsa entzunez eta haien itxaropenak asetuz.
 3. Gure prozesuak eta proiektuak erakundeen misioarekin, ikuspegiarekin eta estrategiekin lerrokatzea, balioen formulazioan jasotzen diren jokabideen arabera jokatzen saiatuz.
 4. Ebidentziaren kulturan, datuetan oinarritutako kudeaketan eta talde-lanaren diziplinan oinarritutako lan-metodologiak ezartzea.
 5. Etengabeko hobekuntzara bideratutako prozesuen kudeaketa, prozesuen plangintzaren, garapenaren eta berrikuspenaren eta hobekuntzaren bidez.
 6. Emaitzak hobetzea, adierazleak eta helburuak definituz eta horien lorpen-maila ebaluatuz.

Jarraibide horiek honako prozesu eta proiektu hauen bidez hedatzen dira:

 1. UNE-EN ISO 9.001: 2015 arauaren araberako kalitate-sistema ezartzea eta garatzea.
 2. Bezeroen gogobetetzea aldizka neurtzea eta aztertzea.
 3. Prozesuen kalitate-sistema berrikustea eta aldian-aldian eguneratzea.
 4. Kalitate-sistemaren barne- eta kanpo-auditoriak.

Era berean, urteko planetan hedatzen da, helburuak formulatuz eta betez. Zentroaren helburuak adierazleen bidez kuantifikatu eta neurtu ahal izango dira, eta helburu horiek guztiak kalitate-helburuak dira, eta horien betetze-maila aldizka ebaluatuko da.

Kalitatearekiko konpromisoak erakunde osoari eragiten dio, eta, beraz, zentroa osatzen duten pertsona guztiek beren gain hartu dute sistemaren eraginkortasuna etengabe hobetzeko eta bezeroen eskakizunak eta aplikatzekoak diren legezko eta arauzko eskakizunak betetzeko ardura. Horretarako, ikastetxeko zuzendaritzak bere eginkizunak betetzeko behar duen prestakuntza-maila lortzeko bitartekoak jarriko ditu.POLITIKA

PEDAGOGIKOA

IDartek jarraibide hauek hartzen ditu kontuan:

 1. Bere ustez, ikastetxearen aukera pedagogikoen helburua emaitza akademikoak, ikasleen gaitasun akademiko-profesionala eta laneratzea hobetzea da.
 2. Irakaskuntza planifikatzen du, irakatsi eta ikasteko jarduerak ahalik eta gehien zehaztuz, eta aztertu egiten ditu, eraginkortasuna hobetzeko.
 3. Ikaskuntzan eta ikasgelan egindako jardueren balio-azterketan oinarritutako orientazio pedagogikoa garatzen du.
 4. Irakasgai edo modulu berberak ematen dituzten irakasleen artean irakatsi eta ikasteko jarduerak eta helburu, metodo eta material didaktikoak partekatzen ditu
 5. Irakasle-taldeak sustatzen ditu, ikasleen ikaskuntzaren jarraipena egiteko lehentasunezko esparru gisa.
 6. Hainbat sail didaktikoren parte-hartzea errazten duten zeharkako proiektuak bultzatzen ditu
 7. Ikasleak bere indibidualtasunean kontuan hartzen ditu eta tutoretza- eta ikasketa- eta lanbide-orientazioa ahalik eta pertsonalizatuena egiten du.
 8. Ikaskuntza gaitasunen lorpentzat hartzen du, eta ez soilik ezagutzaren transmisiotzat. Aukera metodologikoaren xedea ikaskuntza eta irakaskuntza dira.
 9. Ikasleengan konpetentziak sustatzen ditu:
 • Akademiko-teknikoa (jakintza)
 • Prozedurazkoa (egiten jakitea)
 • – Jarrerazkoa (izaten eta egoten jakitea)

Jarraibide horiek ikastetxearen urteko planean eta helburuetan hedatzen dira, eta aldian-aldian ebaluatuko diren adierazleen bidez neurtu ahal izango dira.

INGURUMEN POLITIKA

IDarteren ustez, kalitatean oinarritutako kudeaketa-sistemak ezartzeak jasangarritasun ekologikoan oinarritutako ingurumen-kudeaketa aintzat hartzera behartzen du.

Horregatik, gure zentroak honako helburu hauek ditu ingurumen-politikan:

 1. Ikasleak eta ikastetxeko langileak ingurumenaren arloan kontzientziatzea eta, zehazki, kapital naturala mantentzearen aldeko neurriak hartzea, hau da, planetaren ekoizpen-ahalmenaren barruan bizitzea.
 2. Ingurumenari buruzko legeria betetzea.

GENERO BERDINTASUNAREN ALDEKO POLITIKA

IDarte guztiz identifikatzen da UNIFEM eta United Nations Global Compact erakundeen adierazpenarekin, gizarte-erantzukizuneko ekimenetan genero-ikuspegia txertatzeari dagokionez. Hori dela eta, defendatzen du “genero-berdintasunak deskribatzen duela gizaki guztiak, gizon zein emakume, libreak direla beren gaitasun pertsonalak eta erabakien jabeak garatzeko, estereotipoek, generoaren arabera finkatutako rolek edo aurreiritziek ezarritako inolako mugarik gabe. Genero-berdintasunak berekin dakar emakumeei eta gizonei datxezkien portaerak, nahiak eta premiak ekitatez aintzat hartzea, balioestea eta faboratzea. Ez du esan nahi emakumeak eta gizonak berdinak izatera iritsi behar direnik, baizik eta haien eskubideak, erantzukizunak eta aukerak ez daudela gizon edo emakume jaio izanaren mende.”